Adatvédelmi irányelvek

Adatkezelési tájékoztató

I. Általános rész

Ki kezeli az Ön személyes adatait? Ki az adatkezelő?     

Az Ön személyes adatainak kezelése során a Next Ship Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Next Ship Kft.) jár el adatkezelőként.

Melyek az adatkezelő elérhetőségei?       

A Next Ship Kft.

székhelye: 2000 Szentendre, Pásztor utca 62/4.
fióktelepe: 1036 Budapest, Perc utca 2.
telefonszáma: 06 20 621 7337
elektronikus levelezési címe: info@kraftkamra.hu

Milyen adatok minősülnek személyes adatnak?               

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az érintettre) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Milyen személyes adatok tartoznak a személyes adatok különleges kategóriáiba?

A személyes adatok különleges kategóriáinak minősülnek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Ki minősülhet érintettnek?                             

A Next Ship Kft. különösen az alábbi természetes személyek személyes adatait kezelheti:

 • Hírlevélre feliratkozók (II/1. fejezet),
 • Kapcsolatfelvételi formanyomtatványt kitöltők (II/2. fejezet),
 • https://kraftkamra.hu honlapot látogatók (II/3. fejezet).

Melyek a legfontosabb jogszabályok, előírások, amelyek szabályozzák a Next Ship Kft. adatkezelési tevékenységét?

Az adatkezelést elsősorban az alábbi jogszabályok szabályozzák:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel a Next Ship Kft.?              

A jelen adatkezelési tájékoztató Különös részében kerül ismertetésre, hogy a Next Ship Kft. milyen célból, milyen személyes adatokat, milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.

A Next Ship Kft. alkalmaz automatikus döntéshozatalt, illetve végez profilalkotás?

A Next Ship Kft. nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről.

Milyen jogok illetik meg az érintetteket?

A Next Ship Kft. biztosítja az érintetteket megillető alábbi jogok érvényesülését (GDPR 23. cikk):

a. tájékoztatáshoz való jog,
b. hozzáféréshez való jog,
c. hozzájárulás visszavonásához való jog,
d. helyesbítéshez való jog,
e. törléshez való jog,
f. elfeledtetéshez való jog,
g. korlátozáshoz való jog,
h. a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog,
i. adathordozhatósághoz való jog,
j. tiltakozáshoz való jog,
k. jogorvoslathoz való jog,

Az itt felsorolt jogosultságainak részletes leírását jelen tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza.

Miként nyújthatja be az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, az adatkezelés adott hozzájárulásának a visszavonását?                 

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit benyújthatja

 • postai úton a 1036 Budapest, Perc utca 2. címen,
 • személyesen a Next Ship Kft. fióktelepén (1036 Budapest, Perc utca 2.),
 • telefonon 06 20 621 7337
 • e-mailben info@kraftkamra.hu

Az érintett kérelmeinek kezelése         

A Next Ship Kft. az érintett által benyújtott kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Next Ship Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha a Next Ship Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Közös adatkezelés

A Next Ship Kft. nem végez közös adatkezelési tevékenységet.

Milyen adatfeldolgozót vesz igénybe az adatkezelő?     

A Next Ship Kft. a kezelt személyes adatok feldolgozására adatfeldolgozói szolgáltatást vehet igénybe, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Next Ship Kft. kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki/amely kellő garanciákat nyújt az adatkezeléssel szemben jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. Az adatfeldolgozó a Next Ship Kft. előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Next Ship Kft. a következő vállalkozások adatfeldolgozói szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Mailchimp / hírlevél szolgáltató
 • Webonic Kft. / weboldal üzemeltető és tárhelyszolgáltató

Az általa kezelt személyes adatokat a Next Ship Kft. továbbítja harmadik országba?         

A Next Ship Kft. nem továbbítja adatait harmadik országba.

Milyen intézkedéseket hoz a Next Ship Kft. az adatok védelme érdekében?

A Next Ship Kft. az általa kezelt személyes adatokat technikai és szervezési intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében egyebek között

A személyes adatok kezelésével okozott kárért ki tartozik felelősséggel?

A Next Ship Kft. a személyes adatok jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, az érintett személyiségi jogainak megsértéséért felelősséggel tartozik, és ha a jogsértés elismerésre vagy jogerősen megállapításra kerül, köteles megtéríteni a kárt. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:52. §) követelhet. A felelősség a Next Ship Kft-t az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott kárért is terheli.

A Next Ship Kft. mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Az adatkezeléssel összefüggésben milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?

Az érintett az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint a saját belföldi lakóhelye (belföldi tartózkodási helye) vagy a Next Ship Kft. székhelye szerinti törvényszékhez fordulhat. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

A Next Ship Kft. adatvédelmi tisztviselőt – ezt előíró kötelezés hiányában – nem jelölt ki.

II. Különös rész

II/1. Érintettek részére hírlevelek küldése

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

Adatkezelő tevékenységével összefüggő hírlevelek küldése az azokra jelentkező érintettek számára

név, e-mail cím

hozzájárulás, melyet a hírlevélre történő önkéntes feliratkozással, valamint a hozzájárulás megadására vonatkozó checkbox bepipálásával ad meg (GDPR 6. cikk (a) bekezdés)

hozzájárulás visszavonásáig, illetve az eredményes tiltakozásig.

az adatszolgáltatás hiányában a Next Ship Kft-nek nem áll módjában hírleveleket küldeni, az adatok forrása a hírelvélre jelentkező érintett, az adatok szolgáltatása önkéntes

II/2. Űrlapon történő megkereshetőség biztosítása

Adatkezelés célja

Kezelt személyes adatok

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

A honlapon elhelyezett űrlap kitöltésével az érintett közvetlenül és gyorsan léphet kapcsolatba a Next Ship Kft-vel

név, telefonszám, e-mail cím, az űrlapon megadott egyéb személyes adat.

hozzájárulás, melyet az űrlap kitöltésével, valamint a hozzájárulás megadására vonatkozó checkbox bepipálásával ad meg (GDPR 6. cikk (a) bekezdés)

hozzájárulás visszavonásáig, illetve az eredményes tiltakozásig.

adatszolgáltatás hiányában nem áll módjában a leggyorsabb kapcsolatfelvételi eszközt alkalmazni, illetve hozzájárulásának visszavonása esetén az Adatkezelő nem tud érdemben foglalkozni az űrlap tárgyaként szolgálaló megkereséssel / az adatok forrása az űrlapot kitöltő és megküldő érintett, az adatok szolgáltatása önkéntes

II/3. A honlapokon alkalmazott sütik

Adatkezelés célja

Süti típusa

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés időtartama

Az adat érintett általi szolgáltatására vonatkozó információk / az adatok forrása

a felhasználók megkülönböztetése

_ga

hozzájárulás

2 év

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

a kérelem gyakoriságának szabályozására szolgál

_gat_gtag_UA_…

hozzájárulás

1 perc

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

a felhasználók megkülönböztetése

_gid

hozzájárulás

24 óra

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

konverzió mérés, statisztikai adatok gyűjtése

1P_JAR

hozzájárulás

1 hónap

külső (Google Analytics) süti, alkalmazása letiltható / az adat forrása az érintett

Cookiek tiltásának lehetősége

consent, cookiebot

jogos érdek

20 év

az adat forrása az érintett

 

1. számú melléklet

Érintettek adatkezeléssel összefüggő jogosultságai

a. tájékoztatáshoz való jog
A Next Ship Kft. ‑ a tisztességes és átlátható adatkezelés elvének megfelelően – a jogszabályokban meghatározottak szerint az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban előírt információkat.

A Next Ship Kft. akkor is az érintett rendelkezésére bocsátja a jogszabályokban meghatározott információkat, ha a személyes adatokat nem az érintettől szerezték meg, kivéve, ha a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

b. hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a Next Ship Kft-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jogszabályban meghatározott információkhoz hozzáférést kapjon. A Next Ship Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy alkalommal díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért a Next Ship Kft. az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a Next Ship Kft. – az érintett eltérő kérése hiányában ‑ széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésre.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások (így különösen a Next Ship Kft. ügyfelének minősülő, polgári jogi igényét érvényesítő személy) jogait és szabadságait.

c. hozzájárulás visszavonásához való jog
Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, akkor az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Next Ship Kft. a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségei teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

d. helyesbítéshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a Next Ship Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetőleg a hiányos személyes adatait egészítse ki.

e. törléshez való jog
Az érintett kérheti, hogy a Next Ship Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amely kérelem teljesítésének megtagadására csak a jogszabályok által meghatározott esetekben van lehetőség, így különösen, ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Next Ship Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából, illetve jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. Ha az adatkezelési kötelezettséget jogszabály írja elő, a Next Ship Kft. az érintett adatát nem törölheti.

f. elfeledtetéshez való jog
Ezen jog arra kötelezi a Next Ship Kft-t, hogy ha nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt a törléshez való jog érvényesítése következtében törölni köteles, akkor az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével tegye meg az észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőle a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

g. korlátozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Next Ship Kft. korlátozza az adatkezelést, ha

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Next Ship Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát),
 • az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • a Next Ship Kft-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • az érintett a tiltakozáshoz való jogával élve tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Next Ship Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).


h. a személyes adatok helyesbítéséről, törléséről, az adatkezelés korlátozásáról tájékoztatott címzettekről történő tájékoztatáshoz való jog
A Next Ship Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a személyes adatok érintett kérésre történő helyesbítéséről, törléséről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Next Ship Kft. tájékoztatja e címzettekről.

i. adathordozhatósághoz való jog
Ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződés teljesítése és a személyes adatok kezelése automatizált módon történik, akkor az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa az Next Ship Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Next Ship Kft.,
 • ha ez technikailag megvalósítható, kérheti a Next Ship Kft-től a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


j. tiltakozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Next Ship Kft. vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján végzett feladata végrehajtásához szükséges kezelése ellen. Ebben az esetben a Next Ship Kft. a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

k. jogorvoslathoz való jog
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a jogszabályi előírásokat, panaszt tehet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve bírósági jogorvoslatra jogosult.

Adattovábbítás az OTP Mobil Kft. javára.

Tudomásul veszem, hogy a(z) Next-Ship Kft.  2000 Szentendre, Pásztor utca 62/4.adatkezelő által a(z) https://kraftkamra.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok, szállítási cím adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Bevásárlókosár0
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
Scroll to Top